Contraventii casa de marcat

Contraventii Casa de Marcat

Contraventii aplicate pentru nerespectarea regimului caselor de marcat – valabile dupa intrarea in vigoare a OG 20 din 30 august 2017 – publicată in Monitorul  Oficial 705 din 31 august 2017

 

1. Amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei aplicată persoanelor fizice

g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

2. Amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei

i) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

ș) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

-8(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale își încetează activitatea, precum și în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizați.

v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;

          -pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 30 de zile, amenda este de la 4.000 lei la 6.000 lei

          -pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 12 luni, amenda este de la 6.000 lei la 8.000 lei

h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11);

          -1(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (6);

t) comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configurație și un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizația de distribuție;

aa)  comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 august 2018;

ț) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizației; – si confiscarea veniturilor obținute!

3. Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei

o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;

p) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistență tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);

-4(12) e) să asigure funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;

          -4(12) f) să permită intervenția tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înțelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanțelor Publice privind distribuitorii autorizați, unitățile acreditate pentru comercializare și/sau service și tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;

bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);

            -pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 30 de zile, amenda este de la 6.000 lei la 8.000 lei

           -pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 12 luni, amenda este de la 8.000 lei la 10.000 lei

4. De la 8.000 lei la 10.000 lei

cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2); (pastrarea rolelor, jurnalului electronic etc)

-pentru cele de mai sus se confiscă sumele și se suspendă activitatea

a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;

-pentru cele de mai sus se confiscă sumele

l) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate a dispozițiilor art. 4 alin. (13);

-4(13) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.

m) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, precum și unităților din rețeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile și în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);

-5(5) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligația să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum și înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.

x) nerespectarea obligației distribuitorilor autorizați prevăzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activității de control;

y) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);

z) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, precum și de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);

-5(8) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.

ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4);

-3^1(4) În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. De la 10.000 lei la 20.000 lei

e) neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

-pentru cele de mai sus se suspendă activitatea

dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru;

-pentru cele de mai sus se confiscă sumele

6. De la 20.000 lei la 30.000 lei

j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);

          -4(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați:

a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și să asigure arhivarea datelor;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori și să asigure arhivarea datelor;

          -pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 30 de zile, amenda este de la 30.000 lei la 40.000 lei

          –pentru cele de mai sus, dacă fapta se repetă în termen de 12 luni, amenda este de la 40.000 lei la 50.000 lei

7. De la 30.000 lei la 50.000 lei

k) încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (14);

          -4(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (12) lit. d).

n) nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de către cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență pentru aparatele livrate;

r) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;

8. Amenzi variabile

Pentru:

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8);

și

d) nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege suma pentru care nu s-au întocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h);

-4(12) h) să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum și pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înțelege suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/ depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității;

(i) cu avertisment, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; (8) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei(9) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei.

(ii) cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

(iii) cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

(iv) cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

(v) cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

(vi) cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

-pentru (ii)-(vi) – În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică amenda prevăzută la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi), după caz, și se dispune și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile.

Dacă operatorul economic achită amenda contravențională, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la CEC BANK – S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.

sursa: https://bfiscalcont.webnode.ro/news/contraventii-casa-de-marcat/

ORDIN Nr. 4156/2017- Registru national de evidenta a aparatelor fiscale instalate

ORDIN Nr. 4156/2017 din 28 decembrie 2017
pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi
metodologia şi procedura de înregistrare a acestora
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 12 ianuarie 2018
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi al art. 3^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr.
736.542 din 22.12.2017,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă informaţiile conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în
continuare Registru, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în
etapa preoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în
etapa postoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale
adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic
favorabil, prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat, prevăzute
în anexa nr. 5.
ART. 6
Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
Bucureşti, 28 decembrie 2017.
Nr. 4.156.
ANEXA 1
INFORMAŢIILE
conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în
judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti
1. Numărul curent reprezintă poziţia din registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, denumit în continuare
Registru, corespunzătoare fiecărui aparat de marcat electronic fiscal înregistrat în Registru şi este
alocat incremental, în ordine cronologică.
2. Datele de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv a distribuitorului autorizat, a unităţii acreditate pentru comercializare şi/sau service sunt
următoarele:
2.1. cod de identificare fiscală;
2.2. denumire;
2.3. calitate:
a) producător;
b) importator;
c) persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene
aparate de marcat electronice fiscale;
d) distribuitor autorizat;
e) unitate acreditată pentru comercializare;
f) unitate acreditată pentru service;
2.4. număr şi dată de emitere a autorizaţiei de distribuţie;
2.5. date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon.
3. Datele referitoare la persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:
3.1 nume, prenume, cod numeric personal/număr de identificare fiscală;
3.2 date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon;
3.3. elemente de identificare a certificatului digital calificat utilizat pentru transmiterea
informaţiilor şi/sau efectuarea de înregistrări în Registru:
a) numărul serial al certificatului digital calificat;
b) autoritatea emitentă a certificatului digital calificat;
3.4. calitate:
a) tehnician de service;
b) alta;
3.5. drepturile acordate persoanelor prevăzute la subpct. 3.4 pot fi, după caz:
a) utilizator al serviciului acces controlat la Registru;
b) utilizator al serviciului acces controlat la Registru şi administrator de cont.
4. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
4.1. numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;
4.2. elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat:
a) certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64;
b) autoritatea emitentă a certificatului digital;
4.3. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau modificările aduse acesteia;
4.4. certificat digital iniţial/înlocuit.
5. Datele privind localizarea/amplasarea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
5.1. adresa completă a locului de depozitare/instalare/intervenţie, respectiv judeţ, localitate,
stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament;
5.2. coordonatele GPS ale locului de depozitare/instalare/intervenţie, respectiv longitudinea şi
latitudinea exprimate în grade, minute şi secunde (DMS);
5.3. numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de
taxi;
5.4. utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de
transport.
6. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
6.1. furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb;
6.2. exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;
6.3. adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a obţinut avizul
tehnic favorabil;
6.4. fiscalizat/nefiscalizat;
6.5. alte indicii despre starea de funcţionare a aparatului şi/sau a locului unde este
amplasat/depozitat etc.
7. Datele cu privire la starea societăţii ce are calitatea de producător, importator, persoana
juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat
electronice fiscale, respectiv distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru comercializare şi/sau
service, sunt următoarele:
7.1. declarată inactivă potrivit legii şi data de la care a fost înscrisă inactivitatea;
7.2. radiată de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi data cu care a fost efectuată
radierea societăţii din registrul comerţului.
8. Datele cu privire la operatorul economic beneficiar al transferului sau livrării unuia sau mai
multor aparate de marcat electronice fiscale şi la documentele care atestă transferul sau livrarea
sunt următoarele:
8.1. cod de identificare fiscală;
8.2. denumire;
8.3. seria, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii/facturii;
8.4. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal înscrisă în avizul de însoţire a
mărfii/factură;
8.5. codul/codurile CAEN al/ale activităţii/activităţilor pentru care este utilizat aparatul de
marcat electronic fiscal;
8.6. numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condiţiile legii,
de utilizator cu unitatea de service acreditată;
8.7. date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon.
9. Datele privind instalarea şi intervenţiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal
sunt următoarele:
9.1. modalitatea agreată pentru notificare defecţiune, conform celor convenite de părţile
contractante, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (8^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) poşta electronică;
b) fax;
c) altele;
9.2. codul de identificare fiscală a distribuitorului autorizat sau a unităţii de service acreditate
care efectuează instalarea sau intervenţia asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
9.3. numărul de identificare a tehnicianului de service;
9.4. tipul intervenţiei şi, după caz, documentul întocmit;
9.5. data şi ora instalării/efectuării intervenţiei;
9.6. constatarea unei intervenţii neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal.
10. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal sunt
următoarele:
10.1. numărul unic de identificare sau, după caz, seria de fabricaţie a aparatului de marcat
electronic fiscal;
10.2. factorul generator:
a) reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în
condiţiile legii;
b) confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a
neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate;
c) încetarea activităţii distribuitorului autorizat/utilizatorului;
10.3. documentul întocmit:
a) tipul documentului: factură, proces-verbal, altele;
b) seria, numărul şi data;
10.4. entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal:
a) cod de identificare fiscală;
b) denumire.
11. Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare al aparatului de marcat electronic
fiscal sunt următoarele: există/nu există.
12. Datele privind momentul înregistrării informaţiilor în Registru, precum şi al rectificării sau
actualizării acestora sunt următoarele: an, lună, zi, oră, minut.
13. Orice alte informaţii necesare bunei funcţionări a Registrului, cu excepţia celor menţionate în
ordin, pot fi obţinute inclusiv din bazele de date proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală sau, după caz, de la terţi, în conformitate cu prevederile legale.

ANEXA 2
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului
1. Prin etapa preoperaţionalizare se înţelege perioada până la data implementării Registrului.

2. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre
ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat,
înregistrează informaţii privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau
achiziţionat intracomunitar, fără excepţie, prin completarea „formularului pentru înregistrarea
aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a
aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi care au obţinut avizul tehnic favorabil”, prevăzut în anexa nr. 2A.

3. (1) Organul fiscal competent emite „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a
aparatelor de marcat electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2B, pentru aparatele de marcat
electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, la solicitarea scrisă a
utilizatorului.
(2) Numărul unic de identificare astfel atribuit este comunicat utilizatorului şi este înscris de
către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea
acestuia.

(3) La solicitarea, atribuirea, respectiv comunicarea numărului unic de identificare al aparatelor
de marcat electronice fiscale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Normelor metodologice
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează
informaţii privind instalarea aparatului de marcat, prin completarea „Formularului pentru
înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate”, prevăzut în anexa nr. 2C.
(2) Ori de câte ori este cazul, distribuitorul autorizat transmite informaţii privind schimbări ale
stării sau situaţiei aparatelor de marcat electronice fiscale, prin completarea secţiunilor I, II, III şi IV
A sau B sau, după caz, V din „Formularul pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia
aparatelor de marcat electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2D.

5. Formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) şi (2), completate şi validate, în format PDF cu
fişier XML ataşat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă şi pot conţine informaţii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

6. (1) Prin transmiterea unei notificări, prevăzută în anexa nr. 2E, utilizatorii informează organul
fiscal competent cu privire la apariţia uneia dintre următoarele situaţii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator
economic;
b) furtul/dispariţia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
c) înstrăinarea aparatului;
d) închiderea punctului de lucru;
e) lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societăţii sau altele, după caz;
f) încetarea activităţii;
g) altele similare.
(2) Notificarea se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în format PDF cu
xml ataşat, la care sunt ataşate, după caz, documente probatoare.
(3) Informaţiile astfel furnizate sunt preluate în aplicaţia informatică prevăzută la pct. 7.
7. Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia organelor fiscale competente o
aplicaţie informatică care permite preluarea informaţiilor din formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4
alin. (1) şi (2), din notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) şi emiterea Certificatului de atribuire a
numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzut la pct. 3 alin. (1).
8. (1) Formularul prevăzut la pct. 2 se transmite organului fiscal competent în termen de 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale
produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop
în conformitate cu prevederile legale.
(2) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de 2
zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declaraţiei de instalare a aparatelor de
marcat electronice fiscale”.
(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3
zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 alin. (1) sau (2)
sau la pct. 10 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
(4) Notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia.
(5) La stabilirea competenţei organului fiscal se aplică în mod corespunzător dispoziţiile
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Pentru completarea şi transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 şi pct. 4 alin. (1) şi (2),
producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale
Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat sau
unitatea de service acreditată, după caz, desemnează persoane care trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de
muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din
statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu
distribuitorul autorizat sau cu unitatea de service acreditată;
b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 2 A „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse,
importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate
pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil”
– Anexa nr. 2 B „Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat
electronice fiscale”
– Anexa nr. 2 C „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate”
– Anexa nr. 2 D „Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor
de marcat electronice fiscale”
– Anexa nr. 2 E „Notificare”
11. Anexele nr. 2A – 2E sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.

ANEXA 2 A
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului

FORMULAR
pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate
sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale
adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
I. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| Denumire |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Calitate
____________________________________________________________________________
| Producător |
|____________________________________________________________________________|
| Importator |
|____________________________________________________________________________|
| Persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale |
| Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale |
|____________________________________________________________________________|
| Distribuitor autorizat |
|____________________________________________________________________________|
Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calităţi. Se completează la
fiecare comunicare de informaţii.
C. Autorizaţie de distribuţie
____________________________________________________________________________
| Număr |
|____________________________________________________________________________|
| Dată |
|____________________________________________________________________________|
Se completează de către operatorii economici care au şi calitatea de
distribuitori autorizaţi.
D. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_________________________|__________________________________________________|
| Modificată | |
|_________________________|__________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
B. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
____________________________________________________________________________
| Certificatul digital în format PKCS7 cert only | |
| codificat base 64 | |
|________________________________________________|___________________________|
| Autoritatea emitentă | |
|________________________________________________|___________________________|
C.
____________________________________________________________________________
| Adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de |
| urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici |
| de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu |
| modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic |
| favorabil |
|____________________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________________|
IV. Adresa completă a locului de depozitare a aparatului de marcat
electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Judeţ/sector |
|____________________________________________________________________________|
| Localitate |
|____________________________________________________________________________|
| Stradă |
|____________________________________________________________________________|
| Număr |
|____________________________________________________________________________|
| Bloc |
|____________________________________________________________________________|
| Scara |
|____________________________________________________________________________|
| Etaj |
|____________________________________________________________________________|
| Apartament |
|____________________________________________________________________________|
Se completează pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal care se
înregistrează.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 B
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Adresa şi datele de contact ale
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţiei Generale Regionale a
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Finanţelor Publice emitentă/
Publice Direcţiei Generale de
(denumire) Administrare a Marilor
Direcţia Generală de Administrare a Contribuabili
Marilor Contribuabili
Denumirea utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal ……….
CUI ………………..
Adresa completă a operatorului economic/utilizatorului
……………………
Nr. ………/……….
Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de
marcat electronice fiscale
____________________________________________________________________________
|Nr. | Seria de fabricaţie a aparatului | Număr unic de identificare atribuit|
|crt.| de marcat electronic fiscal | aparatului de marcat electronic |
| | | fiscal |
|____|__________________________________|____________________________________|
| 1.| | |
|____|__________________________________|____________________________________|
Director general,
……………..
(semnătura)
ANEXA 2 C
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
FORMULAR
pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
I. Date de identificare a distribuitorului autorizat/unităţii acreditate
pentru service care a efectuat instalarea
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
| Distribuitor autorizat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Unitate acreditată pentru service | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii. Se pot selecta, după
caz, una sau mai multe calităţi.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date cu privire la utilizatorul aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service
încheiat, în condiţiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
IV. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal şi a
tehnicianului de service care a efectuat instalarea
____________________________________________________________________________
| Numărul de identificare a tehnicianului de service | |
| care a efectuat instalarea | |
|____________________________________________________|_______________________|
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Data instalării
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
V. Date de identificare a locului de instalare a aparatului de marcat
electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
A. Adresa completă
____________________________________________________________________________
| Judeţ/sector | |
|___________________________________|________________________________________|
| Localitate | |
|___________________________________|________________________________________|
| Stradă | |
|___________________________________|________________________________________|
| Număr | |
|___________________________________|________________________________________|
| Bloc | |
|___________________________________|________________________________________|
| Scara | |
|___________________________________|________________________________________|
| Etaj | |
|___________________________________|________________________________________|
| Apartament | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de
transport în regim de taxi
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
C. Utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant
sau în mijloacele de transport
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
Se completează caseta A, B sau C, după caz, pentru fiecare aparat de marcat
electronic fiscal instalat.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 D
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
FORMULAR
pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor de marcat
electronice fiscale
I. Date de identificare a distribuitorului autorizat
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări
ale datelor.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări
ale datelor.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_____________|______________________________________________________________|
| Modificată | |
|_____________|______________________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
C. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
____________________________________________________________________________
| Certificatul digital în format PKCS7 cert only | |
| codificat base 64 | |
|________________________________________________|___________________________|
| Autoritatea emitentă | |
|________________________________________________|___________________________|
IV. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
A.
____________________________________________________________________________
| Furat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Dispărut | |
|___________________________________|________________________________________|
| Distrus | |
|___________________________________|________________________________________|
| Dezmembrat pentru piese de schimb | |
|___________________________________|________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B.
____________________________________________________________________________
| Exportat | |
|________________________|___________________________________________________|
| Livrat intracomunitar | |
|________________________|___________________________________________________|
| Exportat temporar | |
|________________________|___________________________________________________|
| Reexportat | |
|________________________|___________________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
V. Date privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat
electronic fiscal
A. Factorul generator
____________________________________________________________________________
| Reorganizare distribuitor autorizat | prin fuziune |
| | prin divizare |
|________________________________________|___________________________________|
| Cesiune realizată în condiţiile legii |
|____________________________________________________________________________|
| Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către |
| societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru |
| achiziţionarea acestor aparate |
|____________________________________________________________________________|
| Încetare activitate | distribuitor autorizat |
| |___________________________________|
| | utilizator |
|________________________________________|___________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B. Documentul întocmit
____________________________________________________________________________
| | Proces-verbal | Factura | Altele*) |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Seria | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Numărul | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Data | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
*) Se precizează denumirea actului.
C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 E
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
NOTIFICARE
Operatorul economic ……………………., cu sediul
în …………………., str. …………… nr. …., bl. …., sc. …..,
et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……….., având CUI/CNP/NIF ……..,
tel./fax/e-mail …………., reprezentată prin ……………………. având
funcţia de ……………, în calitate de utilizator al aparatului de marcat
electronic fiscal cu seria de fabricaţie …………….. şi numărul unic de
identificare atribuit ……………………..
Către:
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili ……………, cu sediul în ……….,
str. ………. nr. …., judeţul/sectorul ……. .
Prin prezenta vă notificăm cu privire la apariţia următoarei situaţii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal
|_|
la adresa din ………….., str. ……………… nr. …., bl. ….,
sc. ….., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………;
b) furtul |_|/dispariţia |_|/distrugerea |_| aparatului de marcat electronic
fiscal
c) înstrăinarea aparatului către ……….., având CUI ………….. |_|
d) închiderea punctului de lucru |_|
e) lichidarea |_|, dizolvarea |_|, fuziunea |_|, divizarea societăţii |_|
sau altele, după caz |_|
f) încetarea activităţii |_|
g) altele ……………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
……… şi solicităm înregistrarea informaţiei în aplicaţia informatică.
Anexat, copii ale următoarelor documente:
1.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
2.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………..
Data Semnătura,
……………. ………………
ANEXA 3
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a
Registrului
1. Prin etapa post-operaţionalizare se înţelege perioada de după data implementării Registrului.
Prevederile acestei anexe se aplică cu data operaţionalizării în totalitate a Registrului.
2. (1) Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele
membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale înscrie în Registru, pentru
fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziţionat intracomunitar, fără
excepţie, informaţiile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5, pct. 3, pct. 4 subpct. 4.2 şi 4.3 şi
pct. 5 subpct. 5.1 şi 5.2 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Distribuitorul autorizat înscrie în Registru informaţiile de la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5 din
anexa nr. 1 la ordin, atât pentru sine, cât şi pentru entităţile din reţeaua sa de comercializare şi/sau
service, imediat după obţinerea statutului de unitate acreditată pentru cel puţin una dintre aceste
activităţi.
(3) După înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la alin. (1), distribuitorul autorizat obţine
un document electronic care conţine numerele unice de identificare corespunzătoare aparatelor
de marcat electronice fiscale înregistrate.
3. Cu ocazia fiecărui transfer sau a fiecărei livrări a aparatului de marcat electronic fiscal, până ce
acesta ajunge la utilizator, distribuitorul autorizat sau, după caz, unitatea acreditată pentru
comercializare înscrie în Registru datele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1 şi 5.2, pct. 6 subpct. 6.4 şi
punctul 8 subpct. 8.1 – 8.4 din anexa nr. 1 la ordin.
4. (1) La prima punere în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal, distribuitorul
autorizat/unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează în Registru
informaţiile prevăzute la punctul 5 subpct. 5.1 şi 5.2 sau, după caz, subpct. 5.3 sau 5.4, pct. 8
subpct. 8.5, 8.6 şi 8.7, pct. 9 subpct. 9.1 – 9.5 şi 9.11, pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin, apoi
personalul autorizat parcurge următoarele etape:
a) înscrierea numărului unic de identificare în memoria fiscală a aparatului;
b) emiterea şi printarea unui „bon fiscal de test” ce are rolul de a verifica faptul că aparatul
funcţionează;
c) înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la pct. 6 subpct. 6.4 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează la sediul distribuitorului/unităţii de service
acreditată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în puncte de lucru care nu
dispun de niciun mijloc de conexiune la internet, la solicitarea utilizatorului exprimată prin
„Declaraţia pe propria răspundere”, prevăzută în anexa nr. 3A.
(3) Declaraţia pe propria răspundere, întocmită de către administratorul sau reprezentantul legal
al utilizatorului, împreună cu copia actului de identitate a declarantului şi, după caz, a
împuternicirii notariale, se arhivează la distribuitorul autorizat sau la unitatea de service acreditată
care efectuează punerea în funcţiune şi este prezentată, la cerere, structurilor cu atribuţii privind
controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor
legale.
5. (1) Ori de câte ori aparatul de marcat electronic fiscal este supus unei intervenţii sau este
transferat la alt punct de lucru al utilizatorului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service
acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează informaţiile prevăzute la pct. 5 şi, după caz, pct.
9 subpct. 9.2 – 9.6 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, înregistrează în Registru
modificări ale informaţiilor prevăzute la pct. 8 subpct. 8.6 din anexa nr. 1 la ordin.
6. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service, după
caz, înregistrează în Registru informaţii privind situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1, 6.2 şi 6.5
din anexa nr. 1 la ordin. Informaţiile prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1 la ordin sunt înregistrate de
către distribuitorul autorizat.
(2) Utilizatorii informează organul fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la
care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 sau la pct. 10 subpct. 10.2 lit.
b) şi c) din anexa nr. 1 la ordin prin completarea „Formularului utilizatorilor de aparate de marcat
electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 3B.
(3) Formularul prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia utilizatorilor online, simultan cu
operaţionalizarea Registrului.
7. (1) Înregistrarea informaţiilor în Registru se efectuează de către persoanele desemnate în
termen de:
a) 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieşirii, pe baza documentelor
întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, a aparatelor de marcat electronice
fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar;
b) 2 zile lucrătoare pentru înregistrarea sau actualizarea informaţiilor în celelalte situaţii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se raportează la:
a) data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii în cazul aparatelor transferate sau
livrate intern;
b) data schimbării locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
c) data finalizării oricărei intervenţii asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
d) data la care intervin modificări ale informaţiilor care necesită actualizarea acestora;
e) data la care a intervenit o schimbare în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Rectificarea informaţiilor se efectuează de îndată ce se constată existenţa unei înregistrări
eronate.
8. Pentru înregistrarea informaţiilor în Registru, producătorul, importatorul, persoana juridică
română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat
electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum şi unitatea acreditată pentru
comercializare şi/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de
muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din
statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu
distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service;
b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
9. Registrul este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi permite interogarea
după criterii constituite din oricare combinaţie a informaţiilor conţinute de Registru.
10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 3 A „Declaraţie pe propria răspundere”
– Anexa nr. 3 B „Formularul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale”
11. Anexele nr. 3 A şi 3 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA 3 A
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
postoperaţionalizare a Registrului
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., domiciliat(ă)
în ……………………., str. ……………….. nr. ….., bl. …..,
sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ……………….., legitimat(ă) cu
B.I./C.I./paşaport, seria ….., nr. ………., eliberat(ă) de ……………
la data de ……………., având CNP/NIF ………………………., în
calitate de administrator/reprezentant legal al
utilizatorului …………………………………., având
CIF/CNP/NIF ……………, cunoscând prevederile legii penale privind falsul
în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu seria de fabricaţie
nr. ……………………. urmează să fie instalat şi utilizat la adresa din
localitatea ……………….., str. ……………….. nr. ….. bl. …..,
sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ………………..
Solicit ca punerea în funcţiune şi fiscalizarea să fie efectuate la sediul
distribuitorului autorizat/unităţii acreditate pentru service
S.C. ……………………., CIF ……………….., deoarece adresa de
utilizare este lipsită de oricare mijloc de conexiune la internet.
Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la
distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de
date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele
fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Data Semnătura,
……………. ………………
————
*) Art. 326 Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare:
„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută
serveşte la producerea acelei consecinţe se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.”
ANEXA 3 B
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
postoperaţionalizare a Registrului
FORMULARUL
utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale
I. Datele de identificare a utilizatorului aparatului de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| Denumire |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Datele de identificare a persoanei care furnizează informaţiile privind
aparatul de marcat electronic fiscal
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitatea
____________________________________________________________________________
| Asociat |
|____________________________________________________________________________|
| Administrator |
|____________________________________________________________________________|
| Angajat |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_____________|______________________________________________________________|
| Modificată | |
|_____________|______________________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
IV. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Furat | |
|____________________________________________________________|_______________|
| Dispărut | |
|____________________________________________________________|_______________|
| Distrus | |
|____________________________________________________________|_______________|
V. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat
electronic fiscal
A. Factorul generator
____________________________________________________________________________
| Confiscare conform legii sau | |
| preluare spre valorificare de | |
| către societăţile bancare ca | |
| urmare a neachitării împrumutului | |
| contractat pentru achiziţionarea | |
| acestor aparate | |
|___________________________________|________________________________________|
| Încetare activitate utilizator | |
|___________________________________|________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B. Documentul întocmit
____________________________________________________________________________
| | Proces-verbal | Factura | Altele*) |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Seria | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Numărul | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Data | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
*) Se precizează denumirea actului.
C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 4
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde
prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
1. (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului şi
modelului de aparat avizat este efectuată de către distribuitorii autorizaţi şi este atestată prin
întocmirea, în 2 exemplare, a unui proces-verbal de aducere în parametri, semnat de
reprezentantul distribuitorului autorizat şi de reprezentantul utilizatorului.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se arhivează pentru a fi prezentat, la cerere, structurilor
cu atribuţii privind controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,
potrivit prevederilor legale, după cum urmează: primul exemplar al procesului-verbal este preluat
de către distribuitorul autorizat, iar exemplarul al doilea rămâne la utilizator.
2. (1) În etapa preoperaţionalizare Registru, producătorul, importatorul sau persoana juridică
română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul
autorizat înregistrează aparatele de marcat electronice fiscale adaptate, prin completarea şi
transmiterea formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse,
importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate
pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil.
(2) Termenul de transmitere a formularului este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în
gestiune a intrării/ieşirii aparatelor de marcat electronice fiscale supuse unor modificări ale
caracteristicilor tehnice, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu
prevederile legale, sau, după caz, de la data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii.
3. (1) În etapa postoperaţionalizare Registru, distribuitorul autorizat înregistrează în Registru, pe
lângă informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, informaţiile de la pct. 6 subpct. 6.3 din anexa nr.
1 la ordin.
(2) Înregistrarea informaţiilor se efectuează de către persoanele desemnate potrivit prevederilor
pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea termenelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la
ordin.
ANEXA 5
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
privind autentificarea cu certificat digital calificat
1. Accesul în vederea furnizării informaţiilor prevăzute de prezentul ordin se realizează prin
autentificare cu certificat digital calificat, emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
2. (1) Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau
persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr.
3 la ordin, efectuează următoarele operaţiuni:
a) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la
Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a
certificatului calificat, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a
autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces
controlat la Registru;
b) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la
Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, formularul 154 „Cerere pentru
utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont”, prevăzut în
anexa nr. 5A, existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu
instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui
certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează,
conform legii, şi se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;
c) cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:
– documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
– documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului
la serviciul de acces controlat la Registru;
d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează
înrolarea/revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul
propriei unităţi, precum şi din cadrul unităţilor acreditate pentru comercializare şi/sau service,
folosind aplicaţia „Serviciul de acces controlat Registru”.
(2) Pe baza documentelor depuse prevăzute la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică realitatea
datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul
privind dreptul de utilizator sau administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces
controlat Registru se anexează la cerere.
(3) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, semnată
electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de
certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, se transmite persoanei solicitante,
prin poştă electronică, la adresa menţionată în cerere.
3. (1) Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se
solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea şi transmiterea formularului 155
„Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru şi a
drepturilor de administrator de cont”, prevăzut în anexa nr. 5B, aflat pe portalul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului de acces
controlat la Registru se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin
funcţionalităţile puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În situaţia în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces
controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a
fost obţinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la
Registru şi a drepturilor de administrator de cont” se depune în format hârtie, semnată, conform
legii, la organul fiscal competent.
(3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de
cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care acest drept a fost obţinut, în
original şi în copie;
b) documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul
de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest
drept a fost obţinut.
4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 5 A formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea
drepturilor de administrator de cont”
– Anexa nr. 5 B formularul 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces
controlat la Registru şi a drepturilor de administrator de cont”
5. Anexele nr. 5 A şi 5 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA 5 A
la Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat
______________________ 154
| Agenţia Naţională de | CERERE
| Administrare Fiscală | pentru utilizarea unui certificat calificat şi
|______________________| acordarea drepturilor de administrator de cont
A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire/Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită dreptul de
utilizare a serviciului acces controlat la registru, pe baza certificatului
calificat
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Număr certificat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Autoritate de certificare emitentă| |
|___________________________________|________________________________________|
C. Se acordă drepturi de administrator de cont:
_________________
| DA*) | |
|________|________|
| NU**) | |
|________|________|
————
*) Se completează în cazul în care se solicită şi drepturi de administrator
de cont, în plus faţă de acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces
controlat la Registru.
**) Se completează în cazul în care se solicită doar acordarea dreptului de
utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
______________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
____________________
Data: | |
|____________________| Semnătura şi ştampila
____________________ _____________________
Nume şi prenume: | | | |
|____________________| | |
____________________ | |
Funcţia: | | | |
|____________________| |_____________________|
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
| ________ _______ |
| Loc rezervat Nr. de înregistrare: | | Data: | | |
| organului fiscal |________| |_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 5 B
la Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat
______________________ 155
| Agenţia Naţională de | CERERE
| Administrare Fiscală | pentru revocarea dreptului de utilizare a
|______________________| serviciului acces controlat la registru şi
a drepturilor de administrator de cont
A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire/Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Date de identificare a persoanei care solicită revocarea dreptului de
utilizare a serviciului acces controlat la registru
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
C. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită revocarea
dreptului de administrator de cont şi/sau utilizare a serviciului acces
controlat la registru*)
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
*) Se completează în cazul în care revocarea dreptului de utilizare se
solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost
obţinut.
______________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
____________________
Data: | |
|____________________| Semnătura şi ştampila
____________________ _____________________
Nume şi prenume: | | | |
|____________________| | |
____________________ | |
Funcţia: | | | |
|____________________| |_____________________|
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
| ________ _______ |
| Loc rezervat Nr. de înregistrare: | | Data: | | |
| organului fiscal |________| |_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

OPANAF 2152/2017 – Protocol de colaborare ANAF-ICI (domenii internet)

Avand in vedere ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03 august 2017, a fost publicat OPANAF nr. 2152/14.07.2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti – va supunem atentiei o sinteza utila a acestuia:

– Protocolul are ca obiect colaborarea părţilor în vederea transmiterii datelor de identificare, aşa cum sunt definite de Codul de procedură fiscală, raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – Bucureşti ale deţinătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia „ro” către A.N.A.F.

– Domeniile pentru care se solicită date de către direcţiile de specialitate din cadrul A.N.A.F. se vor transmite către ICI – Bucureşti, în baza unor motivări temeinic justificate, asumate şi semnate de A.N.A.F., de la o adresa de e-mail a A.N.A.F. (rotld.ro@anaf.ro) către o adresă de e-mail a ICI – Bucureşti (anaf@rotld.ro), agreate de comun acord, printr-o conexiune securizată.

– Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI – Bucureşti vor transmite informaţiile solicitate de A.N.A.F. Lista datelor solicitate şi transmise către A.N.A.F. va fi conformă cu baza de date a Registrului RoTLD.

– Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

– Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor A.N.A.F., cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Dambovita/ http://www.cabinetexpert.ro/

Conectarea caselor de marcat la serverele ANAF

Procedurile pentru conectarea caselor de marcat la serverele ANAF, finalizate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a finalizat specificatiile tehnice  si structura fisierelor pe care casele de marcat urmeaza sa le trimita catre ANAF in conformitate cu Hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.

 

Acestea  au fost definitivate in urma intalnirilor de lucru desfasurate in ultimele 5 luni  intre ANAF si reprezentantii Asociatiei Distribuitorilor de Aparate ‘de  Marcat  Electronice Fiscale (ADAMEF) si ai Patronatului  Comerciantilor  si Servisantilor  de  Case  de  Marcat.

Legea prevede ca de la 1 noiembrie 2018 presedintele ANAF trebuie sa emita un ordin care sa precizeze data la care casele de marcat trebuie sa transmita informatiile catre serverele institutiei.  Acest proiect vizeaza conectarea a peste 1 milion de case de marcat la serverele ANAF, astfel incat  transmiterea de date sa inceapa la jumatatea anului 2019.

Sursa: ANAF

 

Casele de marcat și conectarea la serverele ANAF

Direcții și aspecte dezbătute în cadrul conferinței “Revoluția aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic în comerțul din Romania”.

Marți, 25 aprilie a.c., la CCIR Business Center din București, a avut loc conferința intitulată Revoluția aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic în comerțul din România. La dezbateri au participat reprezentanți ai autorităților și ai asociațiilor și patronatelor din domeniul fiscal: Ministerul Finanţelor, ANAF, Ministerul Comunicaţiilor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în informatică (ICI), Asociația Distribuitorilor de Aparate Electronice Fiscale din România, Patronatul Comercianţilor şi Servisanţilor de Case de Marcat din România, Asociaţia pentru Plăţi Electronice din România (APERO), ANPC, furnizori de echipamente, operatori din zona de retail, precum și firme de consultanță fiscală.

Conferința a adus în prim plan dezbaterea privind termenul realist la care ar putea deveni funcţional sistemul prevăzut de legiuitor, potrivit căruia noile case de marcat cu jurnal electronic vor fi conectate la serverul ANAF şi vor transmite în timp real toate informaţiile de pe bonurile fiscale, exceptând detaliile legate de cumpărător. Potrivit lui Marius Peştină, director general al Direcţiei Generale de Tehnologie a Informaţiei din cadrul ANAF, termenul a fost prelungit până la data de 1 iulie 2019.

În prezent, ANAF a finalizat estimarea privind costurile implementării sistemului caselor de marcat fiscale, vizând informatiile pe care trebuie să le transmită casele de marcat. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, în comerţul din Romania ar urma să fie introduse, ca urmare a noilor reglementari, aproximativ un million de case de marcat fiscale și unități de service.

Velin Ganev, CEO Danubius – Exim şi Preşedinte ADAMEF (Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale din Romania), a precizat că retailerii din România vor trebui să se doteze cât mai curând cu case de marcat fiscale conectate la serverul ANAF, întrucât: Țările din jurul României – Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Macedonia s.a.m.d., – lucrează cu jurnal electronic deja de cel puțin zece ani”.

Cât despre implementarea noilor case de marcat cu jurnal electronic, ceea ce urmează să se întâmple vine și în sprijinul tuturor comercianților. De ce ? Pentru că, odată cu schimbarea tehnologiei, schimbăm tot ce înseamnă hardware, ca structură. Vom avea posibilitatea să ne conectăm cu tot ce există nou, tablete, telefoane, vor exista și alte tehnologii, vor fi echipamente conectate cu partea bancară etc. Sperăm ca, într-un termen destul de rapid, probabil săptămâni, maximum o lună, vom avea deja o variantă finală a normelor care să fie aprobată de Guvern, a mai precizat Ganev.

Despre prețul caselor de marcat, ținând cont că, la finalul lunii septembrie 2016, la Ministerul Finanţelor Publice s-au înregistrat aproape 60 de firme autorizate ca distribuitori de case de marcat fiscale şi peste 400 de modele de aparate de marcat electronice fiscale, Ganev a declarat: Nu ne așteptăm la o schimbare dramatică a prețurilor. Va fi un preț care, după părerea noastră, va porni de la 160-170 de euro, pentru casele de marcat.”

Tot în prima parte a conferinței, George Anghel, director executiv APERO, a vorbit despre actul de comerț și digitalizare: “Fără digitalizare, fără plăți electronice lucrurile devin foarte greu de înțeles, iar timpii de reacție se întind pe perioadă foarte mare, astfel încât, de fiecare dată, noi, cei din industrie, suntem mai mult reactivi decât proactivi.

Cea de-a doua parte a conferinței a fost deschisă de domnul Marian Anghelescu, Președintele Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România, care a abordat noutățile din legislația caselor de marcat, fiscalizarea și documentele necesare în preajma unei case de marcat, din perspectiva relației utilizator-firmă de service.

Una dintre noutățile legislative în acest sens este prevederea privind emiterea bonului fiscal, obligatoriu pentru persoanele juridice, faptul ca se vor emite chitanțe și în momentul în care nu va funcționa casa de marcat, până la punerea în funcțiune a aparatului, excepție făcând casele de schimb valutar.

O altă noutate este digitalizarea controlului încasării taxelor cu casele de marcat electronice, aspect susținut de Anexa 8/11 Art. 5 alineatul (1), care prevede faptul că sistemul informatic asigură posibilitatea obținerii de către ANAF a datelor înregistrate în jurnalul electronic, fără notificarea sau permisiunea utilizatorului.

Fiscalizarea caselor de marcat, o altă noutate din legislație, va fi pe format digital și prevede identificarea memoriei fiscale și a utilizatorului pe baza datelor înregistrate.

Potrivit estimărilor Patronatului Caselor de Marcat din România, implementarea noului sistem fiscal va genera înlocuirea sau modernizarea a aproape 800.000 de aparate de marcat.

Concluzionând, evenimentul a prilejuit participanților dezbateri și schimburi de idei pe acest subiect esențial pentru viitorul retailului din România. Și, în vreme ce autoritățile caută soluții pentru implementarea fezabilă a noilor reglementări fiscale, noi vă îndemnăm, dragi comercianți, să vă pregătiți deja pentru viitor printr-o abordare proactivă: gândiți-vă cum ați dori să se desfășoare activitatea voastră în anii următori și ce puteți schimba deja în această direcție, în ceea ce privește fluxul operațional, dotările hardware și software. Iar când aveți nevoie de ajutor, vă stăm la dispoziție.

Schimbările sunt iminente, așadar depinde doar de noi să profităm de moment pentru a adopta noutățile nu forțați de împrejurări, ci pentru o nouă strategie de performanță și profitabilitate.

 

Sursa: Magister Software

Registrul national al caselor de marcat

REFERAT DE APROBARE

 

           Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de  Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

 

 

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor  de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:

 • combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
 • simplificarea procedurilor și sporirea competitivității  fiscale  a  mediului  de afaceri;
 • creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor;
 • dezvoltarea canalelor informatice de interacțiune cu

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerinței stipulate la art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidențe la nivel național a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:

 • identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal  și  care  nu  poate fi  anulat/șters/realocat;
 • identificarea operatorului care funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau prestează servicii direct către populație;
 • colectarea de informații despre starea de funcționare a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
 • reducerea semnificativă a posibilităților de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat și, în consecință, va limita potențialul de subdeclarare/nedeclarare a  veniturilor;
 • corelarea informațiilor fiscale și a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar și prevenirea și combaterea evaziunii  fiscale;
 • diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onești prin valorificarea rezultatele analizelor;
 • securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informaț

De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de  marcat  electronice  fiscale  instalate  pe  teritoriul României, precum și metodologia şi procedura  de  înregistrare  a  acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocrației și optimizarea rersurselor Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin:

 • comunicarea electronică a informațiilor din registrul național de evidență;
 • simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • identificarea și utilizarea informațiilor necesare bunei funcționări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (de tipul: „stare operator economic”) sau, după caz, de la terți (de tipul: „număr și dată emitere autorizație de distribuție” – informație ce va fi colectată de la Ministerul Finanțelor Publice ș.m.d.);
 • degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privința procedurii de declarare și înregistrare aparatelor de marcat electronice

Soluția identificată  a  avut  în  vedere  aspectele  mai  sus  enumerate  și  a  fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesați/decidenți, inclusiv cu asociațiile  profesionale  reprezentative  din  domeniul  caselor  de  marcat.

Sursa: www.anaf.ro

 

Termene pentru modificarea caselor de marcat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică prin OG 98 / 2016 după cum urmează:
 Procedura de Conectare la serverul ANAF – pana la 01.11.2018
 Incepand cu 01.01.2017, ITC nu va mai elibera avize. Toate avizele tehnice pentru AMEF “vechi” (conform OUG 28/1999 art. 3 alin. (1) ) si “noi” (conform OUG28/1999 art. 3 (2) ) se vor elibera doar de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica Bucuresti
 Avizele AMEF vechi isi mentin valabilitatea actuala dar nu mai tarziu de 01.10.2017
 Pana la 31.03.2017 trebuie aprobate:
 Normele de aplicare OUG 28/1999 (Guvern)
 Procedura de avizare tehnica (OM MCSI & MFP)
 Informatiile continute de Registrul Unic AMEF (OP ANAF)
 Incepand cu 30.04.2017 se vor elibera avize tehnice pentru AMEF “noi”
 Pana la 30.06.2017 se pot aviza AMEF “vechi”
 Dupa 01.07.2017 se vor autoriza numai AMEF “noi”
 Incepand cu 01.10.2017 se interzice comercializarea AMEF “vechi”
 01.01.2018 Marii contribuabili vor utiliza doar AMEF “noi”
 01.04.2018 Contribuabilii mijlocii vor utiliza doar AMEF “noi”
 01.08.2018 Contribuabilii mici vor utiliza doar AMEF “noi”
Extras din OG 98 / 2016
Prorogarea termenelor din OUG 28/1999 cu modificarile ulterioare
Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 98/2016 din 15 decembrie 2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
În vigoare de la 21 decembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1030 din 21 decembrie 2016. Nu există modificări
până la 22 decembrie 2016.
…………………………………..
Art. XI. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
” (5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul
informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie
2018.”
2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:
” (14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate
distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de
data de 1 octombrie 2017.”
3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:
” aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua
acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite
la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 octombrie 2017;”.
Art. XII. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr.
267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul II, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:
” Art. II. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, Comisia autorizează numai distribuitori
pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 octombrie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de
marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici care au calitatea de mari
contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Începând cu data de 1 aprilie 2018, operatorii economici care au calitatea de
contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de
marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de
contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.”
2. Articolul III va avea următorul cuprins:
” Art. III. – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003,
republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 31 martie 2017.”
Art. XIII. – Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru aparatele de marcat electronice
fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind
caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art.
5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se eliberează de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică potrivit procedurii aprobate prin Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. XIV. – Avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat
potrivit prevederilor art. II alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, până la data de 31
decembrie 2016, poate fi utilizat în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. XV. – Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 30
aprilie 2017.
Art. XVI. – Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor
şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă
până la data de 31 martie 2017.
Art. XVII. – Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 martie 2017.

Schimbarea caselor de marcat

SCHIMBAREA CASELOR DE MARCAT SE VA AMANA CU NOUA LUNI !!!!

Termenul pentru achiziționarea caselor de marcat cu jurnal electronic, care le vor înlocui pe cele actuale cu jurnal pe hârtie, va fi amânat din nou, prin intermediul unui Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, adoptat ieri de Executiv.

Printr-un comunicat de presă remis azi redacţiei noastre, instituţia a anunţat prorogarea cu nouă luni a termenului pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic, după cum urmează:

 • 1 ianuarie 2018 (în loc de 1 aprilie 2017) pentru marii contribuabili;
 • 1 aprilie 2018 (în loc de 1 iulie 2017) pentru contribuabilii mijlocii;
 • 1 august 2018 (în loc de 1 noiembrie 2017) pentru micii contribuabili.

În ceea ce priveşte interdicția de a mai comercializa aparate de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal, aceasta va intra în vigoare la 1 octombrie 2017, cu nouă luni mai târziu decât ultimul termen stabilit (1 ianuarie 2017).

Obligativitatea utilizării de aparate de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici şi eliminarea treptată a aparatelor de marcat cu rolă jurnal a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014. Ulterior, în noiembrie 2015, actul normativ a fost aprobat prin Legea nr. 267/2015, care stabileşte că operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct de către populaţie sunt obligaţi să utilizeze case de marcat electronice fiscale.

În decembrie 2015, documentul citat a suferit prima amânare, prin OUG nr. 57/2015, care a amânat cu şase luni momentul de la care operatorii economici vor fi obligaţi să utilizeze casele de marcat cu jurnal electronic.

De altfel, măsura privind introducerea noilor case de marcat a fost anunţată încă din ianuarie 2014, de către Daniel Chiţoiu, ministrul finanţelor de la acea dată, România fiind în prezent singura ţară din Europa în care se mai utilizează aparate de generaţie veche, cu role de hârtie.

Mai mult, pentru dotarea cu noile echipamente, Fiscul urma să acorde o deducere din impozitul pe profit pentru costurile cu noile case de marcat şi pentru programul electronic, aceste costuri fiind estimate la 40-60 de euro/echipament.

Trecerea la noile case de marcat se va realiza treptat

Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor, Guvernul a hotărât să existe perioade tranzitorii pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic. Faţă de prevederile Legii nr. 267/2015, actul normativ apărut în decembrie anul trecut în Monitorul Oficial amână cu şase luni termenul de la care va curge obligativitatea utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic.

Concret, potrivit OUG nr. 57/2015, marii contribuabili urmau să utilizeze noile aparate începând cu data de 1 aprilie 2017, în timp ce de la 1 iulie 2017 aceeaşi obligaţie revenea şi contribuabililor mijlocii. În ceea ce-i priveşte pe contribuabilii mici, aceştia urmau să fie obligaţi să folosească aparate de marcat cu jurnal electronic începând cu data de 1 noiembrie 2017.

Totuşi, şi aceste termene vor fi decalate, mai exact cu nouă luni, potrivit proiectului de act normativ adoptat ieri de Guvern. Prin urmare, va fi prorogat şi termenul de 1 ianuarie 2017, până la 1 octombrie 2017, de la care va fi interzisă comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. De altfel, nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se va sancţiona cu o amendă de 3.000 de lei.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, noile case de marcat vor trebui conectate la un sistem de supraveghere şi monitorizare, pentru transmiterea datelor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Astfel, la nivelul ANAF se va întocmi în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti. Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va realiza de către Fisc. În acest sens, firmele vor fi obligate să asigure conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru transmiterea de date fiscale către ANAF.

Termenul-limită până la care trebuie aprobată procedura de conectare aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale este, potrivit normelor în vigoare, 1 februarie 2018.

Pe lângă introducerea noilor case de marcat, dispoziţiile OUG nr. 57/2015 au modificat şi conţinutul bonului fiscal. Concret, pe bonul fiscal va fi introdus ca element obligatoriu, pentru aparatele cu jurnal electronic, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia. Această modificare are în vedere corelarea cu legislaţia privind Codul fiscal, respectiv prevederile pentru deducerea TVA care poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, motivează MFP.

În plus, bonul fiscal va conţine şi unitatea de masură.

Notă: Iniţial, termenele tranziţiei erau 1 aprilie 2016 (contribuabili mari), 1 iulie 2016 (contribuabili mijlocii) şi 1 noiembrie 2016 (contribuabili mici), cu interzicerea comercializării caselor de marcat cu rolă jurnal de la 1 ianuarie 2016.

Firmele care nu-şi vor schimba casele de marcat vor risca amenzi de 9.000 de lei

Firmele care nu vor respecta noile termene stabilite de autorităţi pentru schimbarea caselor de marcat cu rolă jurnal cu cele cu jurnal electronic vor risca să primească o amendă de 9.000 de lei, prevede, în prezent, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Pe deasupra, acestora li se va suspenda activitatea până când se vor conforma obligaţiei şi vor plăti amenda.

În acelaşi timp, actul normativ amintit stabileşte şi alte amenzi contravenţionale referitoare la folosirea caselor de marcat, dintre care amintim:

 • emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină unitatea de măsură şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, în cazul caselor de marcat cu jurnal electronic: amendă de 3.000 de lei;
 • nerespectarea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF: amendă de 9.000 de lei;
 • neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale: amendă de 12.500 de lei şi suspendarea activităţii;
 • refuzul de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale: amendă de 3.000 de lei;
 • refuzul de a reintroduce datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale fără jurnal electronic: amendă de 9.000 de lei.

Atenţie! Prevederile referitoare la noua amânare a termenelor pentru schimbarea caselor de marcat nu se aplică momentan. Acestea se vor regăsi într-o ordonanţă de urgenţă ce urmează să apară în Monitorul Oficial. 

NOILE CASE DE MARCAT

Casele de marcat electronice: Cum le vei putea înscrie în viitorul Registru de evidenţă a aparatelor

Modificare ora de iarna

Trecerea la ora de iarna in noaptea de 29 spre 30 Octombrie, cand acele ceasornicului trebuie mutate cu o ora in urma (ora 04:00 devine 03:00). Poate produce unele perturbari de bioritm, chiar si pentru casele de marcat.

MODIFICAREA PRIVIND TRECEREA LA ORA DE IARNA NU SE VA FACE SINGURA, DE ACEEA FIRMA NOASTRA VA STA LA DISPOZITIE  CHIAR SI IN WEEK-END LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON