ORDIN Nr. 4156/2017- Registru national de evidenta a aparatelor fiscale instalate

ORDIN Nr. 4156/2017 din 28 decembrie 2017
pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi
metodologia şi procedura de înregistrare a acestora
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 12 ianuarie 2018
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi al art. 3^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr.
736.542 din 22.12.2017,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă informaţiile conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în
continuare Registru, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în
etapa preoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în
etapa postoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale
adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic
favorabil, prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat, prevăzute
în anexa nr. 5.
ART. 6
Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
Bucureşti, 28 decembrie 2017.
Nr. 4.156.
ANEXA 1
INFORMAŢIILE
conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în
judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti
1. Numărul curent reprezintă poziţia din registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, denumit în continuare
Registru, corespunzătoare fiecărui aparat de marcat electronic fiscal înregistrat în Registru şi este
alocat incremental, în ordine cronologică.
2. Datele de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv a distribuitorului autorizat, a unităţii acreditate pentru comercializare şi/sau service sunt
următoarele:
2.1. cod de identificare fiscală;
2.2. denumire;
2.3. calitate:
a) producător;
b) importator;
c) persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene
aparate de marcat electronice fiscale;
d) distribuitor autorizat;
e) unitate acreditată pentru comercializare;
f) unitate acreditată pentru service;
2.4. număr şi dată de emitere a autorizaţiei de distribuţie;
2.5. date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon.
3. Datele referitoare la persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:
3.1 nume, prenume, cod numeric personal/număr de identificare fiscală;
3.2 date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon;
3.3. elemente de identificare a certificatului digital calificat utilizat pentru transmiterea
informaţiilor şi/sau efectuarea de înregistrări în Registru:
a) numărul serial al certificatului digital calificat;
b) autoritatea emitentă a certificatului digital calificat;
3.4. calitate:
a) tehnician de service;
b) alta;
3.5. drepturile acordate persoanelor prevăzute la subpct. 3.4 pot fi, după caz:
a) utilizator al serviciului acces controlat la Registru;
b) utilizator al serviciului acces controlat la Registru şi administrator de cont.
4. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
4.1. numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;
4.2. elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat:
a) certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64;
b) autoritatea emitentă a certificatului digital;
4.3. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau modificările aduse acesteia;
4.4. certificat digital iniţial/înlocuit.
5. Datele privind localizarea/amplasarea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
5.1. adresa completă a locului de depozitare/instalare/intervenţie, respectiv judeţ, localitate,
stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament;
5.2. coordonatele GPS ale locului de depozitare/instalare/intervenţie, respectiv longitudinea şi
latitudinea exprimate în grade, minute şi secunde (DMS);
5.3. numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de
taxi;
5.4. utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de
transport.
6. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:
6.1. furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb;
6.2. exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;
6.3. adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a obţinut avizul
tehnic favorabil;
6.4. fiscalizat/nefiscalizat;
6.5. alte indicii despre starea de funcţionare a aparatului şi/sau a locului unde este
amplasat/depozitat etc.
7. Datele cu privire la starea societăţii ce are calitatea de producător, importator, persoana
juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat
electronice fiscale, respectiv distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru comercializare şi/sau
service, sunt următoarele:
7.1. declarată inactivă potrivit legii şi data de la care a fost înscrisă inactivitatea;
7.2. radiată de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi data cu care a fost efectuată
radierea societăţii din registrul comerţului.
8. Datele cu privire la operatorul economic beneficiar al transferului sau livrării unuia sau mai
multor aparate de marcat electronice fiscale şi la documentele care atestă transferul sau livrarea
sunt următoarele:
8.1. cod de identificare fiscală;
8.2. denumire;
8.3. seria, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii/facturii;
8.4. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal înscrisă în avizul de însoţire a
mărfii/factură;
8.5. codul/codurile CAEN al/ale activităţii/activităţilor pentru care este utilizat aparatul de
marcat electronic fiscal;
8.6. numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condiţiile legii,
de utilizator cu unitatea de service acreditată;
8.7. date de contact:
a) e-mail;
b) numărul de telefon.
9. Datele privind instalarea şi intervenţiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal
sunt următoarele:
9.1. modalitatea agreată pentru notificare defecţiune, conform celor convenite de părţile
contractante, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (8^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) poşta electronică;
b) fax;
c) altele;
9.2. codul de identificare fiscală a distribuitorului autorizat sau a unităţii de service acreditate
care efectuează instalarea sau intervenţia asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
9.3. numărul de identificare a tehnicianului de service;
9.4. tipul intervenţiei şi, după caz, documentul întocmit;
9.5. data şi ora instalării/efectuării intervenţiei;
9.6. constatarea unei intervenţii neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal.
10. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal sunt
următoarele:
10.1. numărul unic de identificare sau, după caz, seria de fabricaţie a aparatului de marcat
electronic fiscal;
10.2. factorul generator:
a) reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în
condiţiile legii;
b) confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a
neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate;
c) încetarea activităţii distribuitorului autorizat/utilizatorului;
10.3. documentul întocmit:
a) tipul documentului: factură, proces-verbal, altele;
b) seria, numărul şi data;
10.4. entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal:
a) cod de identificare fiscală;
b) denumire.
11. Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare al aparatului de marcat electronic
fiscal sunt următoarele: există/nu există.
12. Datele privind momentul înregistrării informaţiilor în Registru, precum şi al rectificării sau
actualizării acestora sunt următoarele: an, lună, zi, oră, minut.
13. Orice alte informaţii necesare bunei funcţionări a Registrului, cu excepţia celor menţionate în
ordin, pot fi obţinute inclusiv din bazele de date proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală sau, după caz, de la terţi, în conformitate cu prevederile legale.

ANEXA 2
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului
1. Prin etapa preoperaţionalizare se înţelege perioada până la data implementării Registrului.

2. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre
ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat,
înregistrează informaţii privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau
achiziţionat intracomunitar, fără excepţie, prin completarea „formularului pentru înregistrarea
aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a
aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi care au obţinut avizul tehnic favorabil”, prevăzut în anexa nr. 2A.

3. (1) Organul fiscal competent emite „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a
aparatelor de marcat electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2B, pentru aparatele de marcat
electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, la solicitarea scrisă a
utilizatorului.
(2) Numărul unic de identificare astfel atribuit este comunicat utilizatorului şi este înscris de
către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea
acestuia.

(3) La solicitarea, atribuirea, respectiv comunicarea numărului unic de identificare al aparatelor
de marcat electronice fiscale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Normelor metodologice
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează
informaţii privind instalarea aparatului de marcat, prin completarea „Formularului pentru
înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate”, prevăzut în anexa nr. 2C.
(2) Ori de câte ori este cazul, distribuitorul autorizat transmite informaţii privind schimbări ale
stării sau situaţiei aparatelor de marcat electronice fiscale, prin completarea secţiunilor I, II, III şi IV
A sau B sau, după caz, V din „Formularul pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia
aparatelor de marcat electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2D.

5. Formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) şi (2), completate şi validate, în format PDF cu
fişier XML ataşat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă şi pot conţine informaţii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.

6. (1) Prin transmiterea unei notificări, prevăzută în anexa nr. 2E, utilizatorii informează organul
fiscal competent cu privire la apariţia uneia dintre următoarele situaţii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator
economic;
b) furtul/dispariţia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
c) înstrăinarea aparatului;
d) închiderea punctului de lucru;
e) lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societăţii sau altele, după caz;
f) încetarea activităţii;
g) altele similare.
(2) Notificarea se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în format PDF cu
xml ataşat, la care sunt ataşate, după caz, documente probatoare.
(3) Informaţiile astfel furnizate sunt preluate în aplicaţia informatică prevăzută la pct. 7.
7. Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia organelor fiscale competente o
aplicaţie informatică care permite preluarea informaţiilor din formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4
alin. (1) şi (2), din notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) şi emiterea Certificatului de atribuire a
numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzut la pct. 3 alin. (1).
8. (1) Formularul prevăzut la pct. 2 se transmite organului fiscal competent în termen de 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale
produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop
în conformitate cu prevederile legale.
(2) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de 2
zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declaraţiei de instalare a aparatelor de
marcat electronice fiscale”.
(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3
zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 alin. (1) sau (2)
sau la pct. 10 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
(4) Notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia.
(5) La stabilirea competenţei organului fiscal se aplică în mod corespunzător dispoziţiile
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Pentru completarea şi transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 şi pct. 4 alin. (1) şi (2),
producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale
Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat sau
unitatea de service acreditată, după caz, desemnează persoane care trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de
muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din
statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu
distribuitorul autorizat sau cu unitatea de service acreditată;
b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 2 A „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse,
importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate
pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil”
– Anexa nr. 2 B „Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat
electronice fiscale”
– Anexa nr. 2 C „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate”
– Anexa nr. 2 D „Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor
de marcat electronice fiscale”
– Anexa nr. 2 E „Notificare”
11. Anexele nr. 2A – 2E sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.

ANEXA 2 A
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului

FORMULAR
pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate
sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale
adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
I. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| Denumire |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Calitate
____________________________________________________________________________
| Producător |
|____________________________________________________________________________|
| Importator |
|____________________________________________________________________________|
| Persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale |
| Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale |
|____________________________________________________________________________|
| Distribuitor autorizat |
|____________________________________________________________________________|
Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calităţi. Se completează la
fiecare comunicare de informaţii.
C. Autorizaţie de distribuţie
____________________________________________________________________________
| Număr |
|____________________________________________________________________________|
| Dată |
|____________________________________________________________________________|
Se completează de către operatorii economici care au şi calitatea de
distribuitori autorizaţi.
D. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_________________________|__________________________________________________|
| Modificată | |
|_________________________|__________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
B. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
____________________________________________________________________________
| Certificatul digital în format PKCS7 cert only | |
| codificat base 64 | |
|________________________________________________|___________________________|
| Autoritatea emitentă | |
|________________________________________________|___________________________|
C.
____________________________________________________________________________
| Adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de |
| urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici |
| de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu |
| modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic |
| favorabil |
|____________________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________________|
IV. Adresa completă a locului de depozitare a aparatului de marcat
electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Judeţ/sector |
|____________________________________________________________________________|
| Localitate |
|____________________________________________________________________________|
| Stradă |
|____________________________________________________________________________|
| Număr |
|____________________________________________________________________________|
| Bloc |
|____________________________________________________________________________|
| Scara |
|____________________________________________________________________________|
| Etaj |
|____________________________________________________________________________|
| Apartament |
|____________________________________________________________________________|
Se completează pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal care se
înregistrează.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 B
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Adresa şi datele de contact ale
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţiei Generale Regionale a
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Finanţelor Publice emitentă/
Publice Direcţiei Generale de
(denumire) Administrare a Marilor
Direcţia Generală de Administrare a Contribuabili
Marilor Contribuabili
Denumirea utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal ……….
CUI ………………..
Adresa completă a operatorului economic/utilizatorului
……………………
Nr. ………/……….
Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de
marcat electronice fiscale
____________________________________________________________________________
|Nr. | Seria de fabricaţie a aparatului | Număr unic de identificare atribuit|
|crt.| de marcat electronic fiscal | aparatului de marcat electronic |
| | | fiscal |
|____|__________________________________|____________________________________|
| 1.| | |
|____|__________________________________|____________________________________|
Director general,
……………..
(semnătura)
ANEXA 2 C
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
FORMULAR
pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
I. Date de identificare a distribuitorului autorizat/unităţii acreditate
pentru service care a efectuat instalarea
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
| Distribuitor autorizat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Unitate acreditată pentru service | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii. Se pot selecta, după
caz, una sau mai multe calităţi.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date cu privire la utilizatorul aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service
încheiat, în condiţiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
IV. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal şi a
tehnicianului de service care a efectuat instalarea
____________________________________________________________________________
| Numărul de identificare a tehnicianului de service | |
| care a efectuat instalarea | |
|____________________________________________________|_______________________|
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Data instalării
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
V. Date de identificare a locului de instalare a aparatului de marcat
electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
A. Adresa completă
____________________________________________________________________________
| Judeţ/sector | |
|___________________________________|________________________________________|
| Localitate | |
|___________________________________|________________________________________|
| Stradă | |
|___________________________________|________________________________________|
| Număr | |
|___________________________________|________________________________________|
| Bloc | |
|___________________________________|________________________________________|
| Scara | |
|___________________________________|________________________________________|
| Etaj | |
|___________________________________|________________________________________|
| Apartament | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de
transport în regim de taxi
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
C. Utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant
sau în mijloacele de transport
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
Se completează caseta A, B sau C, după caz, pentru fiecare aparat de marcat
electronic fiscal instalat.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 D
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
FORMULAR
pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor de marcat
electronice fiscale
I. Date de identificare a distribuitorului autorizat
A.
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări
ale datelor.
II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze
înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Numărul de telefon | |
|___________________________________|________________________________________|
Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări
ale datelor.
C. Calitate
____________________________________________________________________________
| Tehnician de service |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de
informaţii.
————
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_____________|______________________________________________________________|
| Modificată | |
|_____________|______________________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
C. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
____________________________________________________________________________
| Certificatul digital în format PKCS7 cert only | |
| codificat base 64 | |
|________________________________________________|___________________________|
| Autoritatea emitentă | |
|________________________________________________|___________________________|
IV. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
A.
____________________________________________________________________________
| Furat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Dispărut | |
|___________________________________|________________________________________|
| Distrus | |
|___________________________________|________________________________________|
| Dezmembrat pentru piese de schimb | |
|___________________________________|________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B.
____________________________________________________________________________
| Exportat | |
|________________________|___________________________________________________|
| Livrat intracomunitar | |
|________________________|___________________________________________________|
| Exportat temporar | |
|________________________|___________________________________________________|
| Reexportat | |
|________________________|___________________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
V. Date privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat
electronic fiscal
A. Factorul generator
____________________________________________________________________________
| Reorganizare distribuitor autorizat | prin fuziune |
| | prin divizare |
|________________________________________|___________________________________|
| Cesiune realizată în condiţiile legii |
|____________________________________________________________________________|
| Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către |
| societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru |
| achiziţionarea acestor aparate |
|____________________________________________________________________________|
| Încetare activitate | distribuitor autorizat |
| |___________________________________|
| | utilizator |
|________________________________________|___________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B. Documentul întocmit
____________________________________________________________________________
| | Proces-verbal | Factura | Altele*) |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Seria | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Numărul | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Data | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
*) Se precizează denumirea actului.
C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 2 E
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
preoperaţionalizare a Registrului
NOTIFICARE
Operatorul economic ……………………., cu sediul
în …………………., str. …………… nr. …., bl. …., sc. …..,
et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……….., având CUI/CNP/NIF ……..,
tel./fax/e-mail …………., reprezentată prin ……………………. având
funcţia de ……………, în calitate de utilizator al aparatului de marcat
electronic fiscal cu seria de fabricaţie …………….. şi numărul unic de
identificare atribuit ……………………..
Către:
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili ……………, cu sediul în ……….,
str. ………. nr. …., judeţul/sectorul ……. .
Prin prezenta vă notificăm cu privire la apariţia următoarei situaţii:
a) schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal
|_|
la adresa din ………….., str. ……………… nr. …., bl. ….,
sc. ….., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………;
b) furtul |_|/dispariţia |_|/distrugerea |_| aparatului de marcat electronic
fiscal
c) înstrăinarea aparatului către ……….., având CUI ………….. |_|
d) închiderea punctului de lucru |_|
e) lichidarea |_|, dizolvarea |_|, fuziunea |_|, divizarea societăţii |_|
sau altele, după caz |_|
f) încetarea activităţii |_|
g) altele ……………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
……… şi solicităm înregistrarea informaţiei în aplicaţia informatică.
Anexat, copii ale următoarelor documente:
1.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
2.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………..
Data Semnătura,
……………. ………………
ANEXA 3
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a
Registrului
1. Prin etapa post-operaţionalizare se înţelege perioada de după data implementării Registrului.
Prevederile acestei anexe se aplică cu data operaţionalizării în totalitate a Registrului.
2. (1) Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele
membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale înscrie în Registru, pentru
fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziţionat intracomunitar, fără
excepţie, informaţiile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5, pct. 3, pct. 4 subpct. 4.2 şi 4.3 şi
pct. 5 subpct. 5.1 şi 5.2 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Distribuitorul autorizat înscrie în Registru informaţiile de la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5 din
anexa nr. 1 la ordin, atât pentru sine, cât şi pentru entităţile din reţeaua sa de comercializare şi/sau
service, imediat după obţinerea statutului de unitate acreditată pentru cel puţin una dintre aceste
activităţi.
(3) După înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la alin. (1), distribuitorul autorizat obţine
un document electronic care conţine numerele unice de identificare corespunzătoare aparatelor
de marcat electronice fiscale înregistrate.
3. Cu ocazia fiecărui transfer sau a fiecărei livrări a aparatului de marcat electronic fiscal, până ce
acesta ajunge la utilizator, distribuitorul autorizat sau, după caz, unitatea acreditată pentru
comercializare înscrie în Registru datele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1 şi 5.2, pct. 6 subpct. 6.4 şi
punctul 8 subpct. 8.1 – 8.4 din anexa nr. 1 la ordin.
4. (1) La prima punere în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal, distribuitorul
autorizat/unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează în Registru
informaţiile prevăzute la punctul 5 subpct. 5.1 şi 5.2 sau, după caz, subpct. 5.3 sau 5.4, pct. 8
subpct. 8.5, 8.6 şi 8.7, pct. 9 subpct. 9.1 – 9.5 şi 9.11, pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin, apoi
personalul autorizat parcurge următoarele etape:
a) înscrierea numărului unic de identificare în memoria fiscală a aparatului;
b) emiterea şi printarea unui „bon fiscal de test” ce are rolul de a verifica faptul că aparatul
funcţionează;
c) înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la pct. 6 subpct. 6.4 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează la sediul distribuitorului/unităţii de service
acreditată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în puncte de lucru care nu
dispun de niciun mijloc de conexiune la internet, la solicitarea utilizatorului exprimată prin
„Declaraţia pe propria răspundere”, prevăzută în anexa nr. 3A.
(3) Declaraţia pe propria răspundere, întocmită de către administratorul sau reprezentantul legal
al utilizatorului, împreună cu copia actului de identitate a declarantului şi, după caz, a
împuternicirii notariale, se arhivează la distribuitorul autorizat sau la unitatea de service acreditată
care efectuează punerea în funcţiune şi este prezentată, la cerere, structurilor cu atribuţii privind
controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor
legale.
5. (1) Ori de câte ori aparatul de marcat electronic fiscal este supus unei intervenţii sau este
transferat la alt punct de lucru al utilizatorului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service
acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează informaţiile prevăzute la pct. 5 şi, după caz, pct.
9 subpct. 9.2 – 9.6 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, înregistrează în Registru
modificări ale informaţiilor prevăzute la pct. 8 subpct. 8.6 din anexa nr. 1 la ordin.
6. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service, după
caz, înregistrează în Registru informaţii privind situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1, 6.2 şi 6.5
din anexa nr. 1 la ordin. Informaţiile prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1 la ordin sunt înregistrate de
către distribuitorul autorizat.
(2) Utilizatorii informează organul fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la
care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 sau la pct. 10 subpct. 10.2 lit.
b) şi c) din anexa nr. 1 la ordin prin completarea „Formularului utilizatorilor de aparate de marcat
electronice fiscale”, prevăzut în anexa nr. 3B.
(3) Formularul prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia utilizatorilor online, simultan cu
operaţionalizarea Registrului.
7. (1) Înregistrarea informaţiilor în Registru se efectuează de către persoanele desemnate în
termen de:
a) 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieşirii, pe baza documentelor
întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, a aparatelor de marcat electronice
fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar;
b) 2 zile lucrătoare pentru înregistrarea sau actualizarea informaţiilor în celelalte situaţii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se raportează la:
a) data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii în cazul aparatelor transferate sau
livrate intern;
b) data schimbării locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
c) data finalizării oricărei intervenţii asupra aparatului de marcat electronic fiscal;
d) data la care intervin modificări ale informaţiilor care necesită actualizarea acestora;
e) data la care a intervenit o schimbare în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Rectificarea informaţiilor se efectuează de îndată ce se constată existenţa unei înregistrări
eronate.
8. Pentru înregistrarea informaţiilor în Registru, producătorul, importatorul, persoana juridică
română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat
electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum şi unitatea acreditată pentru
comercializare şi/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de
muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din
statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu
distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service;
b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
9. Registrul este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi permite interogarea
după criterii constituite din oricare combinaţie a informaţiilor conţinute de Registru.
10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 3 A „Declaraţie pe propria răspundere”
– Anexa nr. 3 B „Formularul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale”
11. Anexele nr. 3 A şi 3 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA 3 A
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
postoperaţionalizare a Registrului
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., domiciliat(ă)
în ……………………., str. ……………….. nr. ….., bl. …..,
sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ……………….., legitimat(ă) cu
B.I./C.I./paşaport, seria ….., nr. ………., eliberat(ă) de ……………
la data de ……………., având CNP/NIF ………………………., în
calitate de administrator/reprezentant legal al
utilizatorului …………………………………., având
CIF/CNP/NIF ……………, cunoscând prevederile legii penale privind falsul
în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu seria de fabricaţie
nr. ……………………. urmează să fie instalat şi utilizat la adresa din
localitatea ……………….., str. ……………….. nr. ….. bl. …..,
sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ………………..
Solicit ca punerea în funcţiune şi fiscalizarea să fie efectuate la sediul
distribuitorului autorizat/unităţii acreditate pentru service
S.C. ……………………., CIF ……………….., deoarece adresa de
utilizare este lipsită de oricare mijloc de conexiune la internet.
Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la
distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de
date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele
fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Data Semnătura,
……………. ………………
————
*) Art. 326 Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare:
„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută
serveşte la producerea acelei consecinţe se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.”
ANEXA 3 B
la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa
postoperaţionalizare a Registrului
FORMULARUL
utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale
I. Datele de identificare a utilizatorului aparatului de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| Denumire |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
II. Datele de identificare a persoanei care furnizează informaţiile privind
aparatul de marcat electronic fiscal
A. Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Nume şi prenume | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală | |
|____________________________________________________|_______________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
B. Date de contact
____________________________________________________________________________
| Adresa e-mail |
|____________________________________________________________________________|
| Numărul de telefon |
|____________________________________________________________________________|
Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
C. Calitatea
____________________________________________________________________________
| Asociat |
|____________________________________________________________________________|
| Administrator |
|____________________________________________________________________________|
| Angajat |
|____________________________________________________________________________|
| Alta*) |
|____________________________________________________________________________|
*) Se precizează calitatea deţinută.
III. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| |
|____________________________________________________________________________|
B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Iniţială | |
|_____________|______________________________________________________________|
| Modificată | |
|_____________|______________________________________________________________|
În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de
fabricaţie iniţială.
IV. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
____________________________________________________________________________
| Furat | |
|____________________________________________________________|_______________|
| Dispărut | |
|____________________________________________________________|_______________|
| Distrus | |
|____________________________________________________________|_______________|
V. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat
electronic fiscal
A. Factorul generator
____________________________________________________________________________
| Confiscare conform legii sau | |
| preluare spre valorificare de | |
| către societăţile bancare ca | |
| urmare a neachitării împrumutului | |
| contractat pentru achiziţionarea | |
| acestor aparate | |
|___________________________________|________________________________________|
| Încetare activitate utilizator | |
|___________________________________|________________________________________|
Se selectează o singură variantă.
B. Documentul întocmit
____________________________________________________________________________
| | Proces-verbal | Factura | Altele*) |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Seria | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Numărul | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
| Data | | | |
|___________________________________|_______________|___________|____________|
*) Se precizează denumirea actului.
C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic
fiscal
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire | |
|___________________________________|________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 4
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde
prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
1. (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului şi
modelului de aparat avizat este efectuată de către distribuitorii autorizaţi şi este atestată prin
întocmirea, în 2 exemplare, a unui proces-verbal de aducere în parametri, semnat de
reprezentantul distribuitorului autorizat şi de reprezentantul utilizatorului.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se arhivează pentru a fi prezentat, la cerere, structurilor
cu atribuţii privind controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,
potrivit prevederilor legale, după cum urmează: primul exemplar al procesului-verbal este preluat
de către distribuitorul autorizat, iar exemplarul al doilea rămâne la utilizator.
2. (1) În etapa preoperaţionalizare Registru, producătorul, importatorul sau persoana juridică
română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul
autorizat înregistrează aparatele de marcat electronice fiscale adaptate, prin completarea şi
transmiterea formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse,
importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate
pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil.
(2) Termenul de transmitere a formularului este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în
gestiune a intrării/ieşirii aparatelor de marcat electronice fiscale supuse unor modificări ale
caracteristicilor tehnice, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu
prevederile legale, sau, după caz, de la data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii.
3. (1) În etapa postoperaţionalizare Registru, distribuitorul autorizat înregistrează în Registru, pe
lângă informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, informaţiile de la pct. 6 subpct. 6.3 din anexa nr.
1 la ordin.
(2) Înregistrarea informaţiilor se efectuează de către persoanele desemnate potrivit prevederilor
pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea termenelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la
ordin.
ANEXA 5
METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
privind autentificarea cu certificat digital calificat
1. Accesul în vederea furnizării informaţiilor prevăzute de prezentul ordin se realizează prin
autentificare cu certificat digital calificat, emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, republicată.
2. (1) Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau
persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr.
3 la ordin, efectuează următoarele operaţiuni:
a) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la
Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a
certificatului calificat, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a
autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces
controlat la Registru;
b) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la
Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, formularul 154 „Cerere pentru
utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont”, prevăzut în
anexa nr. 5A, existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu
instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui
certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează,
conform legii, şi se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;
c) cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:
– documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
– documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului
la serviciul de acces controlat la Registru;
d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează
înrolarea/revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul
propriei unităţi, precum şi din cadrul unităţilor acreditate pentru comercializare şi/sau service,
folosind aplicaţia „Serviciul de acces controlat Registru”.
(2) Pe baza documentelor depuse prevăzute la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică realitatea
datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul
privind dreptul de utilizator sau administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces
controlat Registru se anexează la cerere.
(3) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, semnată
electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de
certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, se transmite persoanei solicitante,
prin poştă electronică, la adresa menţionată în cerere.
3. (1) Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se
solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea şi transmiterea formularului 155
„Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru şi a
drepturilor de administrator de cont”, prevăzut în anexa nr. 5B, aflat pe portalul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului de acces
controlat la Registru se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin
funcţionalităţile puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În situaţia în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces
controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a
fost obţinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la
Registru şi a drepturilor de administrator de cont” se depune în format hârtie, semnată, conform
legii, la organul fiscal competent.
(3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de
cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care acest drept a fost obţinut, în
original şi în copie;
b) documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care
achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul
de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest
drept a fost obţinut.
4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:
– Anexa nr. 5 A formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea
drepturilor de administrator de cont”
– Anexa nr. 5 B formularul 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces
controlat la Registru şi a drepturilor de administrator de cont”
5. Anexele nr. 5 A şi 5 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA 5 A
la Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat
______________________ 154
| Agenţia Naţională de | CERERE
| Administrare Fiscală | pentru utilizarea unui certificat calificat şi
|______________________| acordarea drepturilor de administrator de cont
A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire/Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită dreptul de
utilizare a serviciului acces controlat la registru, pe baza certificatului
calificat
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
| Număr certificat | |
|___________________________________|________________________________________|
| Autoritate de certificare emitentă| |
|___________________________________|________________________________________|
C. Se acordă drepturi de administrator de cont:
_________________
| DA*) | |
|________|________|
| NU**) | |
|________|________|
————
*) Se completează în cazul în care se solicită şi drepturi de administrator
de cont, în plus faţă de acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces
controlat la Registru.
**) Se completează în cazul în care se solicită doar acordarea dreptului de
utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
______________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
____________________
Data: | |
|____________________| Semnătura şi ştampila
____________________ _____________________
Nume şi prenume: | | | |
|____________________| | |
____________________ | |
Funcţia: | | | |
|____________________| |_____________________|
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
| ________ _______ |
| Loc rezervat Nr. de înregistrare: | | Data: | | |
| organului fiscal |________| |_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 5 B
la Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat
______________________ 155
| Agenţia Naţională de | CERERE
| Administrare Fiscală | pentru revocarea dreptului de utilizare a
|______________________| serviciului acces controlat la registru şi
a drepturilor de administrator de cont
A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice
române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de
marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
____________________________________________________________________________
| Cod de identificare fiscală | |
|___________________________________|________________________________________|
| Denumire/Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa | |
|___________________________________|________________________________________|
B. Date de identificare a persoanei care solicită revocarea dreptului de
utilizare a serviciului acces controlat la registru
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
| Adresa e-mail | |
|___________________________________|________________________________________|
C. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită revocarea
dreptului de administrator de cont şi/sau utilizare a serviciului acces
controlat la registru*)
____________________________________________________________________________
| CNP/NIF | |
|___________________________________|________________________________________|
| Nume şi prenume | |
|___________________________________|________________________________________|
*) Se completează în cazul în care revocarea dreptului de utilizare se
solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost
obţinut.
______________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
____________________
Data: | |
|____________________| Semnătura şi ştampila
____________________ _____________________
Nume şi prenume: | | | |
|____________________| | |
____________________ | |
Funcţia: | | | |
|____________________| |_____________________|
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
| ________ _______ |
| Loc rezervat Nr. de înregistrare: | | Data: | | |
| organului fiscal |________| |_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759